قدردانی از سرپرست شعبه ارومیه شرکت پخش پدیده پایدار

مراسم تقدیر و قدردانی از جناب آقای رضایی سرپرست محترم شعبه ارومیه شرکت پخش پدیده پایدار، روز شنبه مورخ ۹ اسفند 1399 برگزار گردید.

ادامه

عنوان

بازگشت به بالا